Konservatismen
- en av huvudideologierna
Vad är konservatism?
Det finns en grundläggande missuppfattning om konservatismen som sprids i läroböcker och bland konservatismens motståndare och det är att konservatism skulle vara emot förändring. Många är de som hävdat att konservatismen handlar om att bevara det som är, och refererar till att konservatism kommer ur det latinska ordet conservare (som betyder att bevara).
     Konservatismen är tvärt emot denna missuppfattning för förändring. Men konservatismen har ett krav för att den ska vara för förändring, och det är att förändringen ska vara till det bättre. Om förändring är dålig motsätter sig konservatismen den. För att förstå vad som är bra och vad som är dåligt vänder sig den konservative främst till den historiska erfarenheten och traditionen.
     Skälet till att konservatismen felaktigt uppfattats som att den är emot förändring är för att konservatismen vände sig emot de två stora revolutionerna under modern tid: Franska revolutionen 1789 och Ryska revolutionen 1917. Konservatismen anser att de förändringar som dessa revolutioner medförde var dåliga, ja rent utsagt onda. Konservatismen önskade istället bevara det som dessa två revolutioner vände sig emot, nämligen det vi med modernt språkbruk kallar den västerländska traditionen (eller den västerländska civilisationen). Med det menar en konservativ de värderingar som traditionellt sett har hyllats i västerlandet (men på inga sätt är exklusiva för eller bara finns i västerlandet) däribland frihet genom kunskap, rätten till frukten av sitt arbete, familjen som grund för uppfostran och karaktärsdaning, personligt moraliskt ansvarstagande, ett bejakande av naturliga skillnader mellan människor och avståndstagande ifrån utopier. Det är ifrån denna specifika vilja att bevara västerlandets traditionella värderingar som begreppet konservatism kommer, inte utifrån en vilja att bevara det som finns just nu (vad det än kan vara).
     Detta betyder att konservativa många gånger kan stå för radikala samhällsförändringar, så länge dessa samhällsförändringar står i samklang med goda värderingar (det vill säga är bra). Flera konservativa statsmän har på grundval av dessa reformer drivit igenom stora samhällsreformer.
     Till dessa statsmän och politiker hör Klemens von Metternich, som i början av 1800-talet lyckades upprätta en maktbalans mellan Europas stater som medförde ett hundra år av relativ fred mellan stormakterna i Europa. Dit hör även Benjamin Disraeli som såg till att stärka gemenskapen i England genom att involvera arbetarna mer i nationens gemensamma angelägenheter och se till att de fick en större del av det gemensamma välståndet. Liksom Winston Churchill som vägrade kompromissa med eller krypa inför Hitlers mordmaskiner och Konrad Adenauer som reste Tyskland ur både materiell och moralisk aska efter andra världskriget. Men också Ronald Reagan och Margaret Thatcher, som återupprättade ett moraliskt ansvarstagande i USA:s respektive Storbritanniens inrikes- och utrikespolitik.

  • Konservatismen fick sitt namn utifrån sin vilja att bevara den västerländska traditionen som angreps av den franska revolutionen 1789 och den ryska revolutionen 1918

  • Konservatism är för förändring som står i samklang med västerlandets traditionella värderingar

  • Konservativa politiker har genomdrivit radikala samhällsförändringar med dessa värderingar som grund


Artikeln skriven av Per Lagerqvist, © 2009