Rankade böckerRankingsystem

1 Introduktionsbok eller annat lättläst översiktsverk som är lämpligt för nyfikna nybörjare.
2 Boken är ganska lättläst, kräver små förkunskaper, och är skriven för den som har ett tydligt intresse för idépolitik.
3 Utan att vara skriven på ett opedagogisk eller svårtillgängligt sätt är det viktigt att läsaren har åtminstone grundläggande förkunskaper inom ämnet innan man läser boken.
4 Boken kräver en hel del av sin läsare, i form av bokens upplägg, ämnesdjup eller språkbruk, eller i form av att läsaren behöver ha betydande förkunskaper inom ämnet.
0 En, trots sin titel, huvudsakligen irrelevant bok för att förstå konservatismen.

OM KONSERVATISMEN
[4] Burke, Edmund: Reflektioner om Franska revolutionen
-Detta verk av Edmund Burke blev startpunkten för den konservativa rörelsen och innehåller de ideologiska grundvalar som rörelsen vilar på. Dess tillkomst under franska revolutionen, med den tidens sätt att skriva, gör den dock en aning svårläst.
Beställ boken på svenska från Contra idag! (180 kr)
[2] Cecil, Hugh: Konservatismen
-Lord Hugh Cecils bok om konservatismen var den första boken att nämna Edmund Burke som konservatismens lärofader. Den utgavs i England 1912 och översattes året därpå till svenska. En lättläst översikt som är indelad i två delar. Den första delen ger en översikt till konservatismen i allmänhet och ger en sammanfattning av Burke. Den andra delen tar upp sakfrågor och olika sätt att som konservativa resonera kring dessa. Trots av boken har nämrare 100 år på nacken är den förvånansvärt lättläst. Finns tillgänglig på de flesta stora bibliotek.
[2] D'Souza, Dinesh: Letters to a Young Conservative
-D'Souzas bok är som titeln förtäljer en samling brev ifrån honom själv till en (fiktiv) student vid namn Chris. Brevformen gör att boken både blir lättillgänglig och ofta går rakt på sak, men hämmas något för en svensk läsare av sin bindning till amerikansk politik och studentliv. I boken framkommer dock grunderna för en konservativ världsbild klart och tydligt utan att läsaren behöver några större förkunskaper om amerikanska förhållanden.
[4] Fredriksson, Gunnar: Konservatismens idéer – om pessimismens politiska filosofi
-Den socialistiske journalisten Gunnar Fredrikssons bok är läsvärd även om man behöver se igenom det socialistiska rastret och även om den innehåller vissa missvisande och felaktiga påståenden om konservatismens relationer till fascistiskt tankegods. Boken försöker ge ett helhetsperspektiv på konservatismen som en internationell idébildning (i vissa avseenden lyckat, i andra mindre lyckat). Fredriksson var mycket tidig med att uppmärksamma Roger Scruton, och intervjuar honom i boken. Även Russell Kirk och många kända konservativa tänkare behandlas (jämte andra som egentligen inte borde vara med).
[1] Haage, Fredrik: Nycklar till modern konservatism
-Denna korta skrift (78 sidor) är den konservative ledarskribenten Fredrik Haages inlägg i det tidiga 2000-talets infekterade debatt om vad modern konservatism är och vad som bör betraktas som vägledande principer för politiskt konservativa i vår samtid. Bokens fördel är att den är kort och lättläst, dess nackdel är att den är både ytlig och ganska vag.
Ladda ner boken gratis i PDF-format från Timbro idag!
[2] Kirk, Russell: A Program For Conservatives
-I denna bok ger Kirk sin utvecklade syn på vad konservatismen står för politiskt. Han rekapitulerar de sex grundprinciperna från The Conservative Mind, vidareutvecklar dessa, ger perspektiv på vad konservatismen står för och varför, och summerar konservatismens uppfattningar i flera punktlistor. Detta är den viktigaste boken av Kirk för att få en detaljerad helhetsbild av hans syn på konservatismen.
[1] Kirk, Russell: Russell Kirk's Concise Guide to Conservatism
-En kort (100 sidor) och mycket lättläst sammanfattning om konservatismens viktigaste synsätt och ståndpunkter.
[3] Nisbet, Robert: Conservatism - Dream & Reality
-Den konservative tänkaren och sociologen Robert Nisbet går i denna tämligen tunna volym igenom de viktigaste principerna bakom konservatismen och vilka konsekvenser de får. Rekommenderad som introduktionsbok till konservatismen av Russell Kirk, men kräver trots det en hel del av läsaren.
[1] Olsson, Stefan: Handbok i konservatism
-Den moderate politikern och statsvetaren Stefan Olssons bok är den mest lättlästa som finns på svenska om konservatismen i det lite längre formatet (253 sidor). Den fokuserar på de bärande idéerna och går igenom dessa pedagogiskt, men har nackdelen att den både saknar en del synsätt och ståndpunkter som är vanliga i andra beskrivningar av konservatismen och ger en ganska slätstruken bild av konservatismen.
[2] Scruton, Roger: Conservatism – An Invitation to the Great Tradition
-I denna förhållandevis korta bok (169 sidor i litet format) ger professor Roger Scruton sitt idéhistoriska perspektiv på konservatismen. Scruton går igenom både de tänkare som Burke gjorde till del av konservatismens filosofiska rötter, och de huvudsakliga anglosaxiska och den kontinentaleuropeiska idétraditioner som följt i Burkes fotspår. Scruton fokuserar på de viktigaste idéerna inom konservatismens idéutveckling, och här framgår inte minst hur han ser på Hegels betydelse både i konservatismens 1800-talshistoria och i den moderna konservatismens idéutveckling under 1900-talet.
[3] Scruton, Roger: The Meaning of Conservatism
-En konservativ ideologisk stridsskrift av professor Roger Scruton. Här presenterar han de konservativa idéerna och ställer dessa i motsatsförhållande både till socialismen och till liberalismen. Han reder också ut vad konservatismens politiska doktrin består av i det huvudsakliga och i relation till flertalet av de stora moderna politiskt-filosofiska frågorna.
[2] Söderbaum, Jakob E:son: Modern konservatism - Filosofi, bärande idéer och inriktningar i Burkes efterföljd
-Den konservative skribenten och organisatören Jakob E:son Söderbaum ger här en samlad genomgång av den moderna konservatismen, dess idéhistoria och huvudsakliga tankegods. Här presenteras centrala tänkare som Burke, Hegel, Kirk, Oakeshott och Scruton och deras viktigaste idéer. Här beskrivs och förklaras också konservatismens människosyn, samhällsanalys och världsåskådning baserat på de nu nämnda tänkarna, andra tänkare inom olika ämnesområden, och diskussioner med en stor mängd konservativa i både Sverige och många andra länder. Här förklaras också likheterna och skillnaderna mellan socialkonservatismen och liberalkonservatismen.
Köp boken här! (239 kr)
[4] Tingsten, Herbert: De konservativa idéerna
-Den liberale statsvetaren Herbert Tingstens bok är läsvärd och ger en i huvudsak rättvisande bild av konservatismen, men den innehåller också missvisande och felaktiga påståenden om konservatismen och dess relationer till såväl liberalt som fascistiskt tankegods. Den kan därför inte rekommenderas för nybörjare. Dess förtjänst är främst att den sätter den svenska konservativa idébildningen i relation till den internationella (ibland lyckat och ibland mindre lyckat), och att den beskriver konservatismens idéhistoria där Tingsten framhåller både Burke och Hegel som centrala tänkare.


KONSERVATIVA TÄNKARE
[3] Dahl, Per & Ljungberg, Carl Johan (red): Förnuft & inlevelse - Burke mellan upplysning och romantik
-I denna antologi lyfter fem svenska skribenter fram olika sidor av Edmund Burke och hans tänkande, och introducerar på så sätt läsaren på ett bra sätt för Edmund Burke och dispyterna kring honom.
[4] Elvander, Nils: Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922
-Professor Nils Elvanders smått kultförklarade doktorsavhandling från 1961. Här ges en översikt över de olika konservativa lägren i Sverige kring förra sekelskiftet. Boken tar sin utgångspunkt i historikern Harald Hjärnes anglofila konservatism och ställer den i kontrast till bland annat Rudolf Kjéllens. Avhandlingen kretsar kring idédebatten om de frågor som splittrade dåtidens konservativa; exempelvis truppförsörjnings-, tull-, unions- och rösträttsfrågan. Läsaren får också följa Hjärnes politiska resa, från en klart nationalistiskt präglad konservatism till en mer försiktig och moralbaserad åskådning med tydligt avståndstagande från rasistiska rasteorier. Elvanders avhandling är en tegelsten på över 500 s och kräver ett genuint intresse för såväl politisk historia som konservatismens väsen för att orka ta sig igenom den. Den är dock mycket bra.
[4] Federici, Michael P.: Eric Voegelin - The Restoration of Order
-För den som är intresserad av en djupdykning i de filosofiska tankegångar som underbygger konservatismen rekommenderas Federicis introduktion till Eric Voegelin.
[3] Hagberg, Knut: Burke, Metternich, Disraeli
-Litteraturvetaren och tidningsmannen Knut Hagberg skriver tre porträtt av Burke, Metternich och Disraeli. Metternich eftersträvade ett "nationernas Europa" och Disraeli drev sin "One Nation Conservatism" och genomdrev välfärds- och rösträttsreformer. Hagberg sätter detta i ett idéhistoriskt samband och visar även på ett spännande personligt samband att Metternich träffade Burke och Disraeli träffade Metternich. Boken är full av intressanta citat.
[4] Kirk, Russell: The Conservative Mind
-I denna klassiska studie presenterar Russell Kirk de viktigaste tänkarna i Edmund Burkes idétradition, och sammanfattar i sex världsberömda principer de röda trådar som löper från Burke genom konservatismens idéhistoria. Verket var från början en doktorsavhandling och kräver genom sin omfattning - över 500 sidor - och djup mer av sin läsare än andra likartade verk.
[3] Kirk, Russell: The Essential Russell Kirk - Selected Essays
-I detta verk har George A. Panichas sammanställt flertalet av Russell Kirks viktigaste och mest läsvärda texter, samt försett dessa med ett hjälpande och introducerande förord för den som inte sedan tidigare är bekant med Kirk. Bokens uppdelning och texternas ursprung som essäer gör att verket med fördel kan läsas i omgångar och när lusten faller på.
[1] Ljungberg, Carl Johan: Edmund Burke
-Denna lilla pocketskrift är en utmärkt introduktion till Edmund Burke och hans tänkande av den svenska statsvetaren Carl Johan Ljungberg. Introducerar på ett bra sätt nyanserna i Burkes konservatism och hur han strävar efter att förena en längan efter frihet med tradition och moral.
[3] Stanlis, Peter J.: Edmund Burke & Natural Law
-Stanlis verk utgör en milstolpe i de akademiska studierna av konservatismen. Detta verk tillsammans med Russell Kirks återuppväckte under 1950-talet det akademiska intresset för Edmund Burkes idéer, och frigjorde Burke från vissa akademikers försök att porträttera honom som en skeptisk relativist snarare än den tänkare inom den naturrättsliga traditionen som han bevisligen var. Läses med fördel av den som är intresserad av att på djupet studera Edmund Burkes tankevärld.
[2] Viereck, Peter: Conservative Thinkers - From John Adams to Winston Churchill
-Viereck går på ett pedagogiskt och kortfattat sätt igenom konservatismens viktigaste tänkare från såväl den anglosaxiska som den kontinentala idétraditionen, och belyser på så sätt både de enskilda tänkarnas viktigaste tankegods och skillnaderna dem emellan.


KONSERVATIVA SAKFRÅGOR
[3] Aronson, Torbjörn: Konservatism och demokrati
-I denna doktorsavhandling studerar Torbjörn Aronson fem svenska högerledares (Lindman, Trygger, Bagge, Heckscher och Bohman) demokratisyn och försöker finna ett svar på hur konservatismen betraktar demokratin som styrelseskick.
[2] Dahl, Per (red): Och sedan? -Den nya borgerliga idédebatten
-En antologi med essäer av en handfull svenska konservativa skribenter, som har det gemensamt att de ger perspektiv på andra viktiga politiska frågor än de klassiska liberala kring marknadsekonomi och skattesänkningar.
[3] Eliot, T.S.: Notes Towards a Definition of Culture
-I denna lilla och mycket läsvärda skrift tar T.S. Eliot upp en av konservatismens svåraste frågor, nämligen hur man bevarar och förnyar den kultur på vilken vår civilisation vilar. De grundläggande tankegångar och frågeställningar som Eliot presenterar är på många sätt konservatismens essens och drivkraft. När Russell Kirk fick chansen att rekommendera en bok till USA:s dåvarande president Richard Nixon rekommenderade han denna.
[3] Lewis, C.S.: The Abolition of Man
-Konservatismen brukar hävda att det existerar objektiva värden, samtidigt som man vänder sig emot liberalismens och socialismens anspråk på att representera idéer och värden som gäller lika för alla människor. I denna lilla och på flera sätt kontroversiella skrift drar C.S. Lewis en lans för uppfattningen att det existerar objektiva värden som är lika för alla civiliserade människor i alla betydande kulturer i världshistorien. Lewis påvisar också hur ett samhälle som inte bygger på dessa kommer att utplåna sig självt.
[4] Ryn, Claes G.: Democracy and the Ethical Life - A Philosophy of Politics and Community
-Claes G. Ryns doktorsavhandling utkom som bok första gången 1978 och i en andra utökad upplaga 1990. Avhandlingen behandlar i grund och botten två olika sätt att se på demokrati och visar hur dessa kommer ur två radikalt olika sätt att betraka samhället och människan. I förlängningen är avhandlingen också ett försvar för den traditionella västerländska världsbilden och den konsititutionella demokrati som sprunigt ur denna.
[4] Röpke, Wilhelm: A Humane Economy - The Social Framework of the Free Market
-Den schweiziske ekonomen Wilhelm Röpke, som lyfts fram av både Kirk och Scruton, betraktade sig själv såsom konservativ, och i hans tänkande finns tydliga spår av både Burke och Hegel. Detta är hans viktigaste bok ur konservativ synvinkel. Det stora problemet i vår tid är enligt Röpke den koncentrering som äger rum på alla håll i det moderna massamhället, tendenser som fanns redan före andra världskriget men som har tilltagit alltsedan dess. Röpkes förslag på motgift mot detta är decentralisering, småskalighet, samhällsgemenskap och personligt ansvar. Han förespråkar en ekonomisk ordning som tar hänsyn till etiken och kritiserar sedernas förfall och civilisationsupplösande tendenser runtom i de moderna västerländska samhällena; han försvarar det småskaliga och entreprenörers verksamhet framför storföretagande, masstillverkning och konsumism; han försvarar de immateriella värdena framför de materiella; och han kritiserar liberalismen för dess abstrakta frihetssyn. Man kan kalla detta för en samhällsekonomisk ordning nedifrån och upp istället för uppifrån och ner.
[3] Santorum, Rick: It Takes a Family
-Denna bok har blivit något av en ”modern konservatism-klassiker”. Den dåvarande amerikanske senatorn Rick Santorum ger här ett fördjupande perspektiv på familjen såsom grundsten i den konservativa samhällsvisionen, med ett starkt civilsamhälle befolkat av personligt ansvarstagande medborgare som i princip är fritt från statliga ingripanden och där alla välfärdsåtaganden sköts privat. Boken är fylld av både exempel ur verkligheten och statistik, som visar varför denna samhällsvision är att föredra – och varför liberal och socialistisk politik inte bara bryter ner familjen som institution och familjevärdena utan dessutom är roten till stora sociala problem och ger individer sämre förutsättningar i sina liv.


IRRELEVANT / OLÄMPLIGT
[0] Kekes, John: A Case For Conservatism
-John Kekes driver uppfattningen att konservatismen i grunden bara är en attityd till dess spets. Hans beskrivning har vissa bra och relevanta poänger, men den går i princip ut på att konservatismen försvarar det bestående men saknar egna värden att försvara och stå upp för. D.v.s. det är egentligen strukturkonservatism han beskriver, och därmed en felaktig och missvisande bild av den sanna politiska konservatismen.
[0] Tännsjö, Torbjörn: Konservatism
-Denna bok handlar inte, trots titeln, om den politiska idétradition som kallas konservatism. Den tidigare chefsideologen för Vänsterpartiet Torbjörn Tännsjö missförstår helt, medvetet eller omedvetet, vad konservatism egentligen är. Istället för att skriva en introduktion till konservatismen klipper han av och blandar bland konservativa idéer (och tänkare) fritt efter egen smak, och skapar på så sätt en ren fantasiprodukt som han betecknar "konservatism". För den som är intresserad av vad konservatism är kommer denna bok bara att förvirra.
[0] Wollstad, Amanda & Ydstedt, Anders: Liberalkonservatism – Oförenliga storheter?
-Denna skrift, utgiven av Svensk Tidskrift, representerar ett vanligt missförstånd i svensk samhällsdebatt, nämligen att liberalkonservatism skulle vara en hybrid mellan konservatism och liberalism, vilket i sig brukar bygga på missuppfattningen att liberalismen skulle ha monopol på all sorts frihetlig politik. Denna skrift innehåller heller ingenting som känns igen som konservatism.