Poängsatta böckerRankingsystem

1 Introduktionsbok eller annat lättillgänligt verk skrivet för lekmannen på svenska.
2 Boken är lättillgänglig, kräver små förkunskaper och är skriven för lekmannen.
3 Utan att vara skriven på ett opedagogisk eller svårtillgängligt sätt kräver boken lite mer av sin läsare, och kan ta vissa förkunskaper för givna.
4 Boken är skriven av en (på området) beläst för andra (på området) belästa, och kräver betydligt mer av sin läsare i form av förkunskaper, upplägg och/eller språkbruk.

OM KONSERVATISMEN
[2] Cecil, Hugh - Konservatismen
-Lord Hugh Cecils bok om konservatismen utgavs i England 1912 och översattes året därpå till svenska. En lättläst översikt som är indelad i två delar. Den första delen ger en översikt till konservatismen i allmänhet och ger en sammanfattning av Burke. Den andra delen tar upp sakfrågor och olika sätt att som konservativa resonera kring dessa. Trotts av boken har nämrare 100 år på nacken är den förvånansvärt lättsmällt. Finns tillgänglig på de flesta stora bibliotek.
[2] D'Souza, Dinesh - Letters to a Young Conservative
-D'Souzas bok är som titeln förtäljer en samling brev ifrån honom själv till en (fiktiv) student vid namn Chris. Brevformen gör att boken både blir lättillgänglig och ofta går rakt på sak, men hämmas något för en svensk läsare av sin bindning till amerikansk politik och studentliv. I boken framkommer dock grunderna för en konservativ världsbild klart och tydligt utan att läsare behöver några större förkunskaper om amerikanska förhållanden.
[3] Elvander, Nils - Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922
-Professor Nils Elvanders smått kultförklarade doktorsavhandling från 1961. Avhandlingen ger en översiktlig bild av de olika konservativa lägren som präglade Sverige kring sekelskiftet. Boken tar sin utgångspunkt i, som titeln skvallrar om, historikern Harald Hjärnes anglofila konservatism och ställer den i kontrast till bland annat Rudolf Kjéllen. Avhandlingen kretsar kring idédebatten om de frågor som splittrade dåtidens konservativa; exempelvis truppförsörjnings-, tull-, unions- och rösträttsfrågan. Läsaren får också följa Harald Hjärnes politiska resa, från en klart nationalistiskt präglad konservatism till den mer försiktig och moralbaserad åskådning där inte minst ett tidigt och tydligt avståndstagande mot rasistiska rasteorier var dominerande. Elvanders avhandling är en tegelsten på över 500 s och kräver ett genuint intresse för såväl politisk historia som konservatismens väsen för att orka ta sig igenom. Den är dock mycket bra.
[1] Haage, Fredrik - Nycklar till modern konservatism
-I denna kortare debattskrift går Fredrik Haage igenom några av de principer som bör vägleda en konservativ i vår samtid.
Beställ boken från Timbro idag! (100 kr)
[3] Kirk, Russell - The Conservative Mind
-I denna klassiska studie presenterar Russell Kirk de konservativa idéer genom djupstudier av ett antal konservativa tänkare. Verket var från början en akademisk avhandling och kräver genom sin omfattning, över 500 sidor, och djup lite mer av sin läsare än andra likartade verk.
[1] Ljungberg, Carl Johan - Edmund Burke
-Denna lilla pocketskrift är en utmärkt introduktion till Edmund Burke och hans tänkande av den svenska statsvetaren Carl Johan Ljungberg. Introducerar på ett bra sätt nyanserna i Burkes konservatism och hur han strävar efter att förena en längan efter frihet med traditionen.
[3] Nisbet, Robert - Conservatism - Dream & Reality
-Den konservativa tänkaren Robert Nisbet går i denna tämligen tunna volym igenom de viktigaste principerna bakom konservatismen och vilka konsekvenser de får. Rekommenderad som introduktionsbok till konservatismen av Russell Kirk, men kräver trots det en hel del av läsaren.
[3] Scruton, Roger - The Meaning of Conservatism
-En ideologiskt konservativ stridsskrift av engelsmannen Roger Scruton som presenterar de konservativa idéerna och ställer dessa i motsatsförhållande både till socialismen och till liberalismen. Presenterar tydligt den konservativa ideologin i relation till flertalet av de stora moderna politiskt-filosofiska frågorna.
[2] Viereck, Peter - Conservative Thinkers - From John Adams to Winston Churchill
-Viereck går på ett pedagogiskt och kortfattat sätt igenom konservatismens största tänkare ifrån såväl den anglosaxiska som den kontinentala traditionen, och belyser på så sätt både de enskilda tänkarna som skillnaderna dem emellan.
KONSERVATIVA VERK
[3] Aronson, Torbjörn - Konservatism och demokrati
-I denna doktorsavhandling studerar Torbjörn Aronson fem svenska högerledares (Lindman, Trygger, Bagge, Heckscher och Bohman) demokratisyn och försöker finna ett svar på hur konservatismen betraktar demokratin som styrelseskick.
[4] Burke, Edmund - Reflektioner om Franska revolutionen
-Detta verk av Edmund Burke blev startpunkten för den konservativa rörelsen och innehåller de ideologiska grundvalar varpå rörelsen vilar. Dess tillkomst under franska revolutionen, med den tidens sätt att skriva, gör den dock svårtillgänglig för lekmannen.
Beställ boken på svenska från Contra idag! (180 kr)
[1] Dahl, Per (red) - Och sedan? -Den nya borgerliga idédebatten
-En antologi med essäer av en handfull svenska konservativa skribenter, som har det gemensamt att de ger perspektiv på andra viktiga politiska frågor än de klassiska liberala kring marknadsekonomi och skattesänkningar.
[3] Dahl, Per & Ljungberg, Carl Johan (red) - Förnuft & inlevelse - Burke mellan upplysning och romantik
-I denna antologi lyfter fem svenska skribenter fram olika sidor av Edmund Burke och hans tänkande, och introducerar på så sätt läsaren på ett bra sätt för Edmund Burke och dispyterna kring honom.
[3] Eliot, T.S. - Notes Towards a Definition of Culture
-I denna lilla och mycket läsvärda skrift tar T.S. Eliot upp en av konservatismens svåraste frågor, nämligen hur man bevarar och förnyar den kultur på var vår civilisation vilar. De grundläggande tankegångar och frågeställningar som han där presenterar är på många sätt konservatismens essens och drivkraft. När Russell Kirk fick chansen att rekommendera en bok till Richard Nixon under hans tid i Vita Huset rekommenderade han Notes towards a definition of culture eftersom bpken "touches upon many of the fundamental difficulties of culture in the twentith centrury".
[4] Federici, Michael P. - Eric Voegelin - The Restoration of Order
-För den som är intresserad av en djupdykning i de filosofiska tankegångar som underbygger konservatismen rekommenderas Federicis introduktionsverk till Eric Voegelin. Där han försöker förse läsaren med de (analys)verktyg som behövs för senare studier i Voegelins verk.
[3] Kirk, Russell - The Essential Russell Kirk - Selected Essays
-I detta verk har George A. Panichas sammanställt flertalet av Russell Kirks viktigaste och mest läsvärda texter, samt försett dessa med ett hjälpande och introducerande förord för den som inte sedan tidigare är bekant med Kirk. Bokens uppdelning och texternas ursprung som essäer gör att verket med fördel kan läsas i omgångar och när lusten faller på.
[3] Lewis, C.S. - The Abolition of Man
-I denna lilla och kontroversiella skrift drar C.S. Lewis en lans för uppfattningen att det existerar objektiva värden, och påvisar hur ett samhälle som inte bygger på denna princip kommer att utplåna sig självt.
[4] Ryn, Claes G. - Democracy and the Ethical Life - A Philosophy of Politics and Community
-Claes G. Ryns doktorsavhandling utkom första gången 1978 och i en andra utökad upplaga 1990. Avhandlingen behandlar i grund och botten två olika sätt att se på demokrati och visar hur dessa kommer ur två radikalt olika sätt att betraka samhället och människan. I förläningen är dock avhandlingen ett försvar för traditionella västerländsk världsbilden och den konsititutionella demokrati som sprunigt ur denna.
[3] Stanlis, Peter J. - Edmund Burke & Natural Law
-Stanlis verk utgör en milstolpe i för de akademiska studierna av konservatism. Detta verk tillsammans med de av Russell Kirk återuppväckte under 50-talet det akademiska intresset för Edmund Burkes idéer, och frigjorde honom ifrån vissa akademikers försök att porträttera Burke som en skeptisk relativist (!) snarare än naturrättsliga tänkare. Läses med fördel av den som är intresserad av att på djupet studera Edmund Burkes tankar.
VARNING !
[-] Tännsjö, Torbjörn - Konservatism
-Denna bok handlar inte, trots titeln, om den politiska idétradition som kallas konservatism. Tännsjö missförstår helt, medvetet eller omedvetet, vad konservatism egentligen är. Istället för att skriva en introduktion till konservatismen klipper han av och blandar bland konservativa idéer (och tänkare) fritt efter egen smak, och skapar på så sätt en ren fantasiprodukt som han väljer att kalla "konservatism". Denna tännsjöianska fantasi-konservatism har inget att göra med den idétradition som räknar Edmund Burke till sin grundare. För den som är intresserad av vad konservatism är kommer denna bok bara att förvirra.