Lästips för den vetgirige
Du har sedan tidigare viss koll på konservatismen, inklusive att Edmund Burke är dess lärofader och har kanske läst Burke eller någon bok av Russell Kirk eller Roger Scruton. Följande förteckning är våra rekommendationer rörande hur Du nu kan gå vidare och fördjupa Dig inom olika särskilt relevanta ämnesområden ur konservativ synpunkt.Konservatismens människosyn och samhällssyn

Konservatismen bygger på en viss människosyn, och givet denna har den en viss samhällssyn till grund för sina politiska ståndpunkter. Konservatismens människosyn beskrivs bra och kortfattat i följande bok:


Människan har både en biologisk sida och en kulturell. Om kulturen och dess betydelse rekommenderas följande böcker:

 • Kennedy, Angus: Being Cultured - In Defence of Discrimination (2014). Köp den här.

 • Scruton, Roger: Culture counts - Faith and Feeling in a World Besieged (2007). Köp den här.


Konservatismen företräder ett stort civilsamhälle befolkat med ansvarstagande personer som bildar livsvariga familjer. Den bästa populärt skrivna boken som beskriver hur ett sådant samhälle fungerar, varför det är önskvärt, och hur det mesta av välfärden därmed kan hanteras inom den privata sektorn, är:


Den bästa boken att beskriva civilsamhällets filosofi ur konservativ synvinkel är den följande, som dock är ganska tungrodd:


En annan bok som förklarar det stora värdet av familjen, en av konservatismens viktigaste sakfrågor, är:

 • Zimmermann, Carle C.: Family and Civilization (1947). Köp den här.


En bok som beskriver hur världen är indelad i olika civilizationer, inte bara ett myller av olika kulturer och nationer, som är både vida populär bland konservativa internationellt och som rekommenderas av Scruton som ett ramverk för en konservativ världsåskådning, är:

 • Huntington, Samuel P.: Clash of Civilizations - And the Remaking of World Order (1996). Köp den här.


En stor fråga som berör detta ämnesområde, och som är viktig inom konservatismen, är huruvida det finns eviga värden och vilka dessa i så fall är. Konservatismen tror på eviga värden, men tror samtidigt inte att några mänskliga idéer kan betraktas som allmängiltiga för alla människor i alla tider. Hur går det ihop? I följande bok beskrivs på ett övertygande sätt den sorts eviga värden som konservativa tror på:


När det gäller de stora världsfrågorna hör förstås miljöfrågorna till dessa. Konservatismen är miljömedveten. Miljötänkandet som sådant är helt i linje med Burke, och de konservativas decentraliserade närpolitiska lösningar på miljöproblemen är betydligt bättre för miljön än socialisternas centralistiska globala lösningar som dominerar denna debatt idag. Följande bok beskriver detta utförligt:

 • Scruton, Roger: How to Think Seriously About the Planet - A Case For Environmental Conservatism (2012). Köp den här.


Konservatismen är överhuvudtaget skeptisk till ideologi. Många konservativa tänkare - liksom många statsvetare - ser inte heller konservatismen som en renodlad eller typisk ideologi, utan som att den i grunden är emot ideologier. En bok skriven från en konservativ utgångspunkt och som kritiserar ideologier, är:

 • Bolkestein, Frits: The Intellectual Temptation (2013). Köp den här.


Både liberalismen och socialismen är tydligt fokuserade på ekonomiska frågor. För konservatismen är de inte alls lika viktiga. Två ekonomiska tänkare som konservativa normalt uppskattar är Wilhelm Röpke och Friedrich Hayek. Följande böcker är bra sammanfattningar av deras tänkande:

 • Hakelius, Johan: Förmögen till värdighet - Wilhelm Röpke, människan och ekonomin (1999). Köp den här.

 • Boudreaux, Donald J.: The Essential Hayek (2014). Köp den här.


Vill man ge sig i kast med någon bok av Röpke eller Hayek själv rekommenderas:

 • Röpke, Wilhelm: A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market (1960). Köp den här.

 • Hayek, Friedrich: Vägen till träldom: Till socialister i alla partier (1996). Köp den här.Mer om konservatismen som idébildning

Många läsare vill kanske läsa mer om konservatismen som idébildning. Har man inte läst följande bok sedan tidigare så rekommenderas den varmt som en introduktion till konservatismens idévärld och idéhistoria:

 • Scruton, Roger: Conservatism - An Invitation to the Great Tradition (2017). Köp den här.


När man är inne på detta tema bör man också överväga att läsa den bok som satte fick konservatismen att blomstra i USA från 1950-talet och flera decennier framåt, där alla tänkare i Burkes efterföljd inom den anglosaxiska världen får en närmare presentation:

 • Kirk, Russell: The Conservative Mind: From Burke to Eliot (1953). Köp den här.


Utöver denna är följande en utmärkt bok som mer inriktat på allehanda sakfrågor klargör Kirks syn på vad som är konservativ politik:


Vill man fördjupa sig om Edmund Burke och hans tänkande är följande bok av samme författare den bästa sammanfattningen:

 • Kirk, Russell: Edmund Burke - A Genius Reconsidered (1967). Köp den här.


I följande bok beskrivs hur Burke i slutet av 1700-talet startade konservativa rörelser i både Storbritannien, på den europeiska kontinenten och i USA, och hur detta ledde till att han framåt sekelskiftet 1900 etablerades som den konservatismens lärofader vi idag känner honom som:

 • Jones, Emily: Edmund Burke and the Invention of Moder Conservatism, 1830-1914 - An Intellectual History (2017). Köp den här.


Följande bok på svenska ger bra perspektiv på konservatismens tidiga utveckling:

 • Hagberg, Knut: Burke, Metternich, Disraeli (1931)


...och följande bok på svenska ger bra perspektiv på Burkes tänkande:

 • Dahl, Per & Ljungberg, Carl Johan (red): Förnuft & Inlevelse - Burke mellan upplysning och romantik (1990)


För den som vill läsa mer av Burke själv rekommenderas följande samling som innehåller de viktigaste av Burkes skrifter och tal som parlamentsledamot, och som dessutom är ganska billig:

 • Norman, Jesse (red): Reflections on the Revolution in France and Other Writings (2015). Köp den här.


Vid sidan om Burke framhåller t.ex. Scruton och Oakeshott att Friedrich Hegel är den enskilt viktigaste tänkaren för konservatismen. Scruton förklarar detta i närmare detalj i två essäer om Hegel i följande essäsamling:


För den som önskar en introduktion till Hegels filosofi rekommenderas följande:

 • Singer, Peter: Hegel - A Very Short Introduction (1983). Köp den här.


Vi rekommenderar inte att man ger sig i kast med att läsa Hegels egna verk. De är både otroligt tunga att läsa och svåra att förstå sig på.Svensk konservatism

I den här artikeln får Du en överblick över konservatismens historia i Sverige, från Gustav III:s utbetalda svenska statspension åt Edmund Burke till vår tids konservativa organisationer.

De mest relevanta böckerna idag om konservatismens historia i Sverige är följande:

 • Elvander, Nils: Harald Hjärne och konservatismen - konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922 (1961)

 • Pettersson, Simon O.: Svenska konservativa profiler (2017). Köp den här.

 • Rodhe, Edvard: Geijer och samhället - en studie i svensk tradition (1942)